Denna integritetspolicy gäller för webbsidan www.laxarbyfiber.se.
Laxarby Fiber Ekonomisk Förening (nedan kallad Föreningen), org.nr. 769624-9874, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen vid medlemsregistrering. Det gäller även personuppgifter som samlas in på pappersformulär vid medlemsregistrering, vid teckning av anslutningsavtal, beställning av bredbandstjänster, upprättande av markupplåtelseavtal.

Personuppgifter som behandlas

Exempel på information som inhämtas:

 • Fastighetsbeteckning
 • Fastighetsägare
 • Fastighetsadress
 • Fastighetsägar- eller kundadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Val av bredbandstjänst
 • PersonnummerPersonnummer förekommer endast på avtal om fiberanslutning, avtal för bredbandstjänster samt på markupplåtelseavtal där sådan angetts av medlemmen/fastighetsägaren. Föreningen registrera inga personuppgifter som enligt dataskyddsförordningen klassas som känsliga personuppgifter.

  Hur hämtar vi information?

  Föreningen samlar in upplysningar genom formulär på vår webbsida samt vid tecknande av anslutningsavtal, markavtal samt beställning av bredbandstjänster.
  Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan Föreningen vara förhindrad från att ge dig tillgång till vissa tjänster.

  Exempel på formulär:

 • Kontaktformulär på vår webbsida
 • Anslutningsavtal
 • Beställning av bredbandstjänster
 • Markupplåtelseavtal

  Ändamålet med information som inhämtas

 • För att kunna ge tillgång till Föreningens kollektiva bredbandstjänst
 • För att kunna sända relevant information samt kallelser till föreningsstämmor ochmedlemsmöten
 • För att kunna ta kontakt och ge support vid fel på fibernätet.
 • För att kunnat skicka ut fakturor via postningstjänst.

Vi upprättar profiler baserat på bakgrunden av informationen som inhämtas, detta för att kunna erbjuda bredbandstjänster och ge dig en god kundservice. Profilerna baseras på den information som du frivilligt ger oss. Vi inhämtar ingen information från tredje part.

Hur lagras informationen?

Medlemsanmälan som görs genom formulär på www.laxarbyfiber.se lagras som mailformulär på Föreningens epostkonto hos domänen www.one.com. Efter utskrift på papper raderas denna information på epostkontot.
Medlemsansökan, anslutningsavtal, formulär för beställning av bredbandstjänster samt markupplåtelseavtal lagras i pappersformat hos Förenings styrelse. Personuppgifter registreras i ett nätbaserat faktureringsprogram samt i ett digitalt medlemsregister.

Hur tas information bort?

Information tas bort efter kundens kontakt med Förenings styrelse.

Utlämning av information till tredje part?

Personuppgifter delas inte ut till tredje part, men Föreningen kan använda underleverantörer för att hantering av bokföring och fakturering.
Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Föreningens vägnar och för detta ändamål har ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknats för att garantera behandling av personuppgifter är i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Rättigheter

Som medlem i Föreningen och/eller kund till bredbandstjänster har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Föreningen inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen.